Nasi eksperci

Raportowanie schematów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające nowy obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych m.in. przez doradców oraz podatników.

Piotr Taras LL.M.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające nowy obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych m.in. przez doradców oraz podatników.

Schemat podatkowy to co do zasady czynność lub zespół czynności prawnych lub faktycznych których co najmniej jedna strona jest podatnikiem (tzw. uzgodnienie) i które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

– posiadają ogólną cechę rozpoznawczą a korzyść podatkowa stanowi istotną przesłankę podejmowanych czynności,

– posiadają szczególną cechę rozpoznawczą,

– posiadają inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Przykładami schematów podatkowych będzie np. nabycie spółki przynoszącej straty, opcje menedżerskie, przejście pracowników na tzw. samozatrudnienie mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania, wdrożenie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowniczych.

Nowe przepisy wyróżniają międzynarodowy, krajowy lub standaryzowany schemat podatkowy.

Krajowe schematy podatkowe podlegają raportowaniu przez podatników spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

– u których przychody lub koszty w poprzednim bądź bieżącym roku obrotowym były w kwocie wyższej niż równowartość 10 mln EUR,

– u których wartość aktywów w poprzednim bądź bieżącym roku obrotowym była w kwocie wyższej niż równowartość 10 mln EUR,

– są powiązani kapitałowo bądź osobowo z innym podmiotem spełniającym jeden z ww. warunków,

– kiedy uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln EUR.

Podatnicy i doradcy są zobowiązani do przekazania retrospektywnych informacji o schematach podatkowych w następujących terminach:

– w przypadku międzynarodowych schematów podatkowych, jeżeli ich wdrożenie rozpoczęto pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. – w terminie do 30 czerwca 2019 r.,

– w przypadku krajowych schematów podatkowych, jeżeli ich wdrożenie rozpoczęto pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. – w terminie do 30 czerwca 2019 r.

W stosunku do schematów udostępnianych bądź wdrażanych po 1 stycznia 2019 r. termin na zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym uzależniony jest od charakteru zgłaszającego – czy jest to doradca, podatnik czy pomocnik.

Kolejną znaczącą zmianą jest obowiązek posiadania przez doradcę lub podatnika wewnętrznej procedury MDR. Obowiązek ten dotyczy m.in. podatników zatrudniających osobę fizyczną (np. dyrektora finansowego) działającą na rzecz grupy kapitałowej, u których przychody lub koszty  w roku poprzedzającym rok obrotowy przekroczyły 8 mln zł.

Procedura MDR powinna zawierać szereg elementów mających na celu zapewnienie wypełnienia obowiązków informacyjnych oraz powinna zostać zaakceptowana przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu (np. członków zarządu).