Nasi eksperci

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13.10.2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych (osobach fizycznych) sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Mateusz Macios

Utworzenie CRBR jest skutkiem realizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. uchwalonej by umożliwić identyfikacje osób fizycznych „ostatecznie sprawujących kontrolę” – w drodze własności lub w inny sposób – nad podmiotem prawnym – tzw. Beneficjentów Rzeczywistych. Definicja Beneficjenta Rzeczywistego jest szeroka a głównym kryterium jest wywieranie faktycznego wpływu na czynności innych podmiotów.

CRBR gromadzi dane beneficjentów rzeczywistych następujących spółek:

  1. spółki jawnej;
  2. spółki komandytowej;
  3. spółki komandytowo-akcyjnej;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. spółki akcyjnej, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru muszą być zgłoszone(zaktualizowane) nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu (zmiany wpisu) ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółki, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie (13.10.2019r.) mają pół roku na złożenie zgłoszenia do CRBR (do 13.04.2020).

Dane do CRBR może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Zgłoszenie można złożyć bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Informacje beneficjentach rzeczywistych będą jawne i objęte domniemaniem prawdziwości. Udostępnianie danych będzie nieodpłatne i będzie obywało się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Spółki które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Data publikacji: 15.10.2019