Nasi eksperci

Wybór zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych

Wybór zasad dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatnika dotyczy także transakcji w ramach jego spółki osobowej.

Jeżeli osoba fizyczna w ramach indywidualnej działalności gospodarczej dokonała wyboru przepisów, wedle których przygotowuje dokumentację cen transferowych, to wybór ten jest wiążący także dla transakcji prowadzonych przez spółkę osobową, w której ta osoba fizyczna jest wspólnikiem (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.216.2019.1.DS).

Wojciech Garczyński

Za rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2017 istnieje możliwość wyboru przepisów, wedle których sporządza się dokumentację cen transferowych. Mogą to być przepisy obowiązujące od 1.1.2019 (Zasady 2019) albo przepisy obowiązujące do końca 2018 (Zasady 2017 – zostały wprowadzone w życie 1.1.2017).

Wyboru nie trzeba zgłaszać. Jednakże, jeżeli na gruncie wybranych zasad istnieje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, wybór komunikuje się w oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. W oświadczeniu wskazuje się bowiem zazwyczaj przepis, na podstawie którego przygotowana została dokumentacja. Dodatkowo, Zasady 2019 określają treść oświadczenia składanego na ich podstawie.

Bez względu na to, które zasady zostaną wybrane – termin do złożenia oświadczenia za rok podatkowy rozpoczęty po 31.12.2017 pozostaje ten sam – koniec 9 miesiąca od zakończenia danego roku podatkowego.

W każdym zestawie zasad określał inne progi transakcyjne. Dodatkowo, Zasady 2017 przewidywały także kilka progów podmiotowych, po których przekroczeniu zwiększał się zakres obowiązków dokumentacyjnych.

Z kolei na podstawie Zasad 2019 została znacznie ograniczona lista przypadków, w których należy sporządzić dokumentację lokalną. Na podstawie Zasad 2019 możliwe jest nadto całkowite zwolnienie podmiotu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, każdy podatnik zobowiązany jest stosować wybrane zasady do wszystkich relacji z podmiotami powiązanymi. W praktyce podatnicy wybierają te zasady, które wymagają mniejszego wysiłku administracyjnego, czyli mniejszej liczby dokumentacji.

Interpretacja została wydana na gruncie przepisów o PIT, ale przepisy ustawy o CIT w zakresie cen transferowych są właściwie bliźniaczo podobne. Dlatego interpretacja może mieć istotne negatywne skutki, także te niezamierzone przez podatników. Może bowiem uniemożliwić skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych czy nałożyć na podmiot dodatkowe obowiązki.

Interpretacja może okazać się szczególnie dotkliwa dla podmiotów, które są wspólnikami w wielu spółkach osobowych i wiązać je co do wyboru niekorzystnych dla nich zasad.

Interpretacja nie rozstrzyga, jak należy postępować, jeżeli podatnicy-wspólnicy spółki osobowej wybiorą różne zasady. Zasadniczo, dokumentację cen transferowych sporządza wyznaczony wspólnik, ale w kontekście wskazanej interpretacji może okazać się, że każdy ze wspólników ma inny zakres obowiązków wynikających z przyjęcia innych zasad.

Data publikacji: 2.10.2019