Nasze osiągnięcia

Neutralność podatkowa zamiany kryptowalut przed 2019 rokiem

Neutralność podatkowa zamiany kryptowalut przed 2019 rokiem

BTTP wygrała dla swojego Klienta (inwestora kryptowalutowego) sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który w swoim wyroku z marca 2021 r. potwierdził ostatecznie, że przed 1 stycznia 2019 r. transakcje zamiany kryptowalut (np. ETH na BTC) nie podlegały opodatkowaniu PIT wobec braku możliwości ustalenia podstawy opodatkowania.

Krzysztof Burzyński

NSA wskazał, że analogiczna zagadnienie było już przedmiotem wyroku NSA z dnia 10 lutego 2021 r. o sygn. II FSK 2870/18 i w pełni podziela zawartą tam argumentację.

Spór dotyczył kwestii wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy czynność ta skutkuje przychodem z tego źródła.

W świetle przepisów ustawy o PIT, wartość rynkową kryptowalut wydanych w zamian za inne kryptowaluty należy określić według czasu i miejsca ich odpłatnego zbycia. Nie ma jednak wskazanej jednostki czasu, która ma być brana pod uwagę, uznając że co do zasady wartość w danym czasie nie ulega zmianom.

Z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT wynika, że ma być to dzień zbycia prawa majątkowego i o ile łatwo to ustalić w przypadku zbycia kryptowaluty za świadczenie pieniężne lub niepieniężne, to w przypadku wymiany na inną kryptowalutę trudno ustalić tą wartość z uwagi na zmienność tych wartości co sekundę, brak tak dokładnych danych z giełd kryptowalut, a także z uwagi na to że nie wiadomo, którą z wartości (średnią z danego dnia, z końca dnia, z momentu wymiany) należałoby uwzględnić.

NSA podzielił argumentację sądu I instancji dot. powstania przychodu, kwot należnych i znaczenia „samoistnej wartości majątkowej”. Dodatkowo NSA powołał się na art. 217 Konstytucji tj. zasadę wyłączności ustawy przy nakładaniu podatków. W przypadku braku określenia w ustawie chwili powstania obowiązku i podstawy opodatkowania dochodzi do naruszenia zasady zupełności ustawowej podatku. Zasadzie wyłączności ustawy należy dać pierwszeństwo przed zasadą równości i powszechności opodatkowania. Jednocześnie nawet jeśli błędy ustawodawcy prowadzą do unikania opodatkowania, to jednak nie mogą być one naprawiane w drodze wykładni organów contra legem.

W przypadku kryptowalut ustawodawca nie daje więc odpowiedzi jak należy obliczyć przychód uzyskany w wyniku takiej zamiany. Nie można jednocześnie stwierdzić, że to podatnik prowadzący działalność gospodarczą powinien zadbać o prawidłowe wyliczenie wysokości przychodu. Ponadto metoda szacowania do określenia podstawy opodatkowania również nie może znaleźć zastosowania ponieważ w przypadku wymiany kryptowalut problemem nie jest brak danych, lecz brak zasad ustalenia podstawy opodatkowania.

Uwzględnienie w podstawie opodatkowania przychodów z wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę bez określenia zasad ustalenia takiego przychodu prowadziłoby do arbitralności ustalenia wysokości zobowiązania przez organy podatkowe.

NSA podkreślił również, że od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zalicza przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut do przychodów z kapitałów pieniężnych, a definiując pojęcie odpłatnego zbycia nie objął nim zamiany kryptowalut.  Tym samym również w obecnym stanie prawnym wymiana kryptowalut na inne kryptowaluty jest neutralna podatkowo na gruncie ustawy o PIT.

Wyrok NSA z 11 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 3296/18.