Tax
See also

Tax strategy

From January 1, 2021 there is a requirement to publish information on the implementation of the tax strategy, which shall be inmplemented by the entity. 

We provide comprehensive services in this matter.

Czytaj więcej
Contact a specialist
Paweł Turek
Partner, tax advisor
605 375 385
pturek@bttp.pl

Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził wymóg publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Konsekwencją tego jest konieczność posiadania strategii podatkowej.

Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w tej materii.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

  • Podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.
  • Podatników, którzy przekraczają w roku podatkowym przychód 50 mln EUR.

Co to jest strategia podatkowa?

Ustawodawca nie przewidział dla tego pojęcia definicji legalnej. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego można wywnioskować, że strategia podatkowa jest dokumentem przedstawiającym cele podatkowe oraz zasady, którymi kieruje się podatnik w swoich rozliczeniach, a także zbiór innych formuł decyzyjnych, które mają wpływ rozliczenia.

Co powinna zawierać informacja o realizacji strategii podatkowej?

Informację o:

  • stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • zgłoszonych schematach podatkowych (MDR);
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych;
  • złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnych, wiążących informacji stawkowych, wiążących informacji akcyzowych;
  • rozliczeniach podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jak przekazać informację o realizacji strategii podatkowej?

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy powinna być publikowana na stronie internetowej w terminie  do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

W powyższym terminie należy przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego  informację o adresie ww. strony internetowej

Sama strategia podatkowa nie musi być publikowana.

Potencjalne sankcje

W przypadku niepoinformowania w terminie ustawowym naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej na której opublikowana jest informacja o realizacji strategii podatkowej, ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości do 250 000 zł.