Nasi eksperci

Podatek ryczałtowy – dla kogo zryczałtowany podatek dochodowy?

Podatek ryczałtowy – dla kogo zryczałtowany podatek dochodowy?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do wybrania formy opodatkowania firmy. Rozliczenie podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest ryczałt.

Piotr Wojciechowski

Czym jest ryczałt? Kiedy traci się prawo do tej formy opodatkowania?

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy mogą wybrać ryczałt. Ta forma opodatkowania zakłada liczenie go od całości przychodu, ale niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Tego typu rozwiązanie wydaje się korzystne, jednak należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca ma prawo z niego skorzystać. Nie wszystkich podatników obowiązuje bowiem taka sama stawka ryczałtu. Warto dowiedzieć się zatem, kto może wybrać zryczałtowany podatek jako formę opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności.

Najważniejszą kwestią jest ustalenie, kogo nie obowiązuje zryczałtowany podatek. Szansa na zryczałtowany podatek istnieje wówczas, gdy prowadzący firmę nie zakłada przeprowadzania transakcji z poprzednim bądź też aktualnym pracodawcą. Oznacza to, że zryczałtowany podatek dochodowy nie obejmuje osób zatrudnionych na etacie na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą i rozliczać się z dotychczasowym pracodawcą w formie faktur. Należy pamiętać o zasadzie, która obowiązuje w polskim ustawodawstwie rachunkowym. W myśl przepisów przedsiębiorca, który decyduje się na ryczałt, nie może przeprowadzić nawet jednej transakcji z obecnym bądź byłym pracodawcą, ponieważ automatycznie traci on prawo do rozliczania się taką formą opodatkowania.

 

Limity dochodów w 2021 roku uprawniające do korzystania z ryczałtu?

Znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, które są osiągane przez osoby fizyczne z tytułu rozliczania się ryczałtem, wyklucza również osoby, które zajmują się takimi usługami jak prowadzenie aptek, działalność w formie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, a także prowadzenie działalności w zakresie handlu częściami oraz akcesoriami przeznaczonymi do pojazdów mechanicznych. Zryczałtowany podatek jako forma rozliczenia w 2021 roku nie jest odpowiedni również dla podatników, którzy w ubiegłym roku kalendarzowym przekroczyli przychody w wysokości:

  • 2000000 € z działalności prowadzonej samodzielnie bądź też spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych w formie rozliczenia się miesięcznego; kwota musi dotyczyć sumy przychodów wszystkich wspólników;
  • 2000000 € z działalności prowadzonej samodzielnie bądź też jako spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych rozliczających się kwartalnie.

To limity przychodów ustalane w euro, które następnie powinny być przeliczane na polską walutę według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia 1 października w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

 

Zobacz również: Schematy podatkowe raz jeszcze 

 

Jakie rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Rozliczanie się w formie ryczałtu wymaga wybrania odpowiedniej stawki. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Dostępne są następujące wartości: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% i 17%. Zryczałtowany podatek dochodowy można płacić, korzystając z jednej z wyżej wymienionych wartości, które są przypisane do konkretnej działalności. W przypadku wykonywania różnych usług wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie procentowej jest ustalana adekwatnie do rodzaju świadczonych przez danego przedsiębiorcę usług.

Stawka ryczałtu 17% jest przeznaczona dla podatników wykonujących tak zwane wolne zawody. Chodzi tutaj między innymi o tłumaczy, doradców podatkowych, techników dentystycznych, lekarzy, lekarzy weterynarii, stomatologów, pielęgniarek, położnych i nauczycieli udzielających korepetycji. Z kolei 3% stawka ryczałtu obejmuje przychód uzyskany z działalności gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, jak również wykonywania usług w zakresie produkcji zwierzęcej, handlu, działalności rybaków zalewowych i morskich. Stawka 3% ryczałtu obejmuje także odpłatne zbywanie ruchomych składników majątku lub też ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Podjęcie decyzji o rozliczaniu się na podstawie ryczałtu w danym roku podatkowym wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia, które powinno być dostarczone do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. Ta forma rozliczenia podatku dochodowego firmy może być także ustalona już w trakcie składania wniosku rejestracyjnego CEIDG-1.