Nasi eksperci

Ryczałt i karta podatkowa – jak obliczyć i zapłacić podatek?

Ryczałt i karta podatkowa – jak obliczyć i zapłacić podatek?

Wielu przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu i karty podatkowej zastanawia się, jakie są zasady płacenia podatku od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych na podstawie tych dwóch uproszczonych form rozliczania się z fiskusem. Należy pamiętać, że zasady płacenia podatku i jego kalkulacji znacznie różnią się w zależności od tego czy dany podatnik rozlicza się na podstawie ryczałtu, czy też karty podatkowej.

Krzysztof Burzyński

Czym jest ryczałt? Stawki ryczałtu

Podatnicy, którzy decydują się na skorzystanie z opodatkowania w formie karty podatkowej lub ryczałtu muszą wiedzieć, z jakimi obowiązkami wiąże się prawidłowe rozliczanie podatku oraz czego wymagają urzędy skarbowe. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwością uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku dochodowego. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wszystkie przychody osób fizycznych i przedsiębiorców osiągane z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze, działalności osób duchownych, pozarolniczej działalności gospodarczej, a także z tytułu artykułu 20 ust. 1c ustawy PIT. Osobami uprawnionymi do skorzystania z tej formy opodatkowania są osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej nie większe niż 2.000.000 € w skali roku. Ustawodawca zadecydował o zwiększeniu tej kwoty, ponieważ wcześniej wynosiła ona jedynie 250.000 €.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych występują różne stawki. Warto wiedzieć, że stawka ryczałtu może wynosić od 3 do 17%. Jednym z istotnych wymogów skorzystania z wyżej wymienionej formy opodatkowania jest prowadzenie ewidencji, na podstawie której należy ustalić przychód do opodatkowania.

 

Zobacz również: Podatek ryczałtowy – dla kogo zryczałtowany podatek dochodowy?

 

Karta podatkowa – zasady rozliczania z fiskusem

Karta podatkowa jest z kolei najprostszą formą opodatkowania, gdzie podatek jest ustalany przez naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie dostarczonych przez podatnika danych. Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących mikrodziałalność gospodarczą, którzy nie mają dużo kosztów podatkowych. W przypadku tej formy opodatkowania nie trzeba prowadzić księgowości, ustalać dochodu potrzebnego do opodatkowania, składać zeznań podatkowych, jak również wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a wysokość podatku u osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej jest ustalana na podstawie różnych czynników, takich jak:

  • liczba osób zatrudnionych w danej firmie,
  • liczba mieszkańców w danej miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność,
  • rodzaj prowadzonej działalności.

Wydana przez naczelnika Urzędu Skarbowego decyzja na dany rok podatkowy w zakresie stawki opodatkowania jest następnie podstawą do rozliczenia podatku.

Podatek w formie karty podatkowej należy uiszczać do 7. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a w grudniu – do 28 XII. Podatek ten może być obniżony dodatkowo o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaconą w danym roku podatkowym, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składek.

Ryczałt i karta podatkowa – wpłata podatku, zawieszenie lub likwidacja działalności

Rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy dokonać w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego. Ryczałt można także rozliczać kwartalnie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, po zakończeniu wybranego kwartału. Zasadę tę mogą stosować podatnicy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą oraz osiągający przychody, które nie przekraczały w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 €.

O wyborze kwartalnej formy rozliczenia podatku podatnicy mają obowiązek poinformować swój urząd skarbowy w zeznaniu rocznym, składanym do tej instytucji za dany rok kalendarzowy. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności, podatnik rozliczający się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu musi powiadomić o tym Urząd Skarbowy.

Gdy dochodzi do likwidacji działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się proporcjonalnie za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu są zwolnione z obowiązku rozliczania go w okresie zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Ryczałt należy wpłacać ponownie, po wznowieniu działalności w terminie do 20 dnia następnego miesiąca lub w kwartale, kiedy działalność gospodarcza została ponownie wznowiona.

Prawidłowe rozliczanie przychodów ewidencjonowanych w formie karty podatkowej lub ryczałtu jest obowiązkiem w przypadku osób, które zgłosiły swojemu urzędowi skarbowemu taką formę opodatkowania. Osoby korzystające z uproszczonej formy opodatkowania powinny znać zasady wpłacania podatków, głównie w kwestii terminów ustalonych w prawie podatkowym.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf