Nasi eksperci

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy – po zmianach

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy – po zmianach

Podatnicy PIT dzielą się na prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą, tj. na przedsiębiorców i osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, zlecenia czy dzieła. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są opodatkowani na zasadach ogólnych – jest to skala podatkowa. Istnieje także podatek liniowy, będący szczególnym typem rozliczeń. Tylko przedsiębiorcy są zobowiązani do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.

Krzysztof Burzyński

Czym są zaliczki na podatek dochodowy?

Osoby zobligowane do uiszczania podatku dochodowego powinny poznać zasady, których należy przestrzegać, by prawidłowo wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie w postaci zaliczki na podatek dochodowy obejmuje osoby, które są opodatkowane na zasadach ogólnych lub też płacą podatek liniowy. W ciągu roku podatnicy są zobowiązani do wpłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Obowiązek ten jest realizowany w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

W przypadku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w formie kwartalnej należy spełnić wymagane ustawowo wymogi. Warto dodać, że niektórym osobom przysługuje również możliwość wpłacania tak zwanych zaliczek uproszczonych. Zaliczki miesięczne wpłaca się do 20 dnia miesiąca następnego, z kolei kwartalne do 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu danego kwartału. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają za ostatni kwartał danego roku podatkowego w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

 

Zaliczki na podatek dochodowy – miesięczne

Miesięczne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy to najpopularniejsza forma wywiązywania się z tego obowiązku. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, jaki osiąga osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dochód oznacza nadwyżkę przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wartości potrzebne do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy sumuje się co miesiąc narastająco, bez względu na to, jaką formę opodatkowania stosuje dany przedsiębiorca (skala podatkowa lub podatek liniowy).

Zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości, która jest różnicą pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiąganego na początku roku kalendarzowego a sumą zaliczek za miesiące poprzednie. W tym przypadku podatnicy nie są zobowiązani do składania oświadczeń o wyborze miesięcznej formy rozliczeń i deklaracji zaliczkowych z tytułu podatku dochodowego.

Zgoła inaczej wyglądają zaliczki na podatek dochodowy rozliczane kwartalnie. Prawo do nich mają podmioty, które spełniają kilka podstawowych wymogów. Przede wszystkim muszą zaliczać się do tak zwanych małych podatników. W tym rozumieniu wartość przychodu ze sprzedaży w roku poprzednim wraz z kwotą należnego podatku VAT nie może przekroczyć dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki. Zaliczki na podatek dochodowy uiszczane kwartalnie mogą także odprowadzać osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zobacz również: Podatek ryczałtowy – dla kogo zryczałtowany podatek dochodowy?

 

Kto może płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?

Zaliczki na podatek dochodowy uproszczone są pewnym udogodnieniem dla podatnika. Nie musi on składać do urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o wyborze tej formy obliczania zaliczek. Zgodnie ze znowelizowanym artykułem 44 ust. 6d ustawy o PIT o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnik musi poinformować w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Przywilej korzystania z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy nie obejmuje osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym bądź też w poprzednim roku podatkowym. Zaliczka uproszczona to taka, która wynosi 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

 

Kiedy powstaje obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy?

Dochód ten jest wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym lub w roku podatkowym poprzedzającym konkretny rok podatkowy o 2 lata. To ostatnie zachodzi w przypadku, gdy nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim lub też jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy powstaje wtedy, gdy w danym miesiącu lub kwartale wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu. Aby obliczyć ten dochód, należy od przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku, a od dochodu do opodatkowania odjąć zapłacone składki ZUS od początku roku oraz pozostałe odliczenia, szczególnie wymienione w artykule 26 ustawy o PIT. Wówczas uzyskuje się podstawę do opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych złotówek.

Aby obliczyć zaliczkę na podatek należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stosowną stawkę podatku (17 / 32% bądź 19% w przypadku podatku liniowego) i odjąć od niej kwotę zmniejszającą podatek.